• Thống kê vải gai thế giới giai đoạn 2015 – 2022 
  • Dự báo dung lượng thị trường và dự báo tăng trưởng 2022 – 2027
  • Dự báo theo khu vực toàn cầu 2022 – 2027
  • Áp lực cạnh tranh
  • Năng lực lõi của doanh nghiệp
  • Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
  • Chiến lược và mục tiêu
  • Kế hoạch hành động
  • Mục tiêu nông nghiệp
  • Mục tiêu sản xuất
  • Mục tiêu xã hội